Giới thiệu chung Xã Minh Dân, huyện Hàm Yên

Minh Dân là xã nằm ở phía Bắc vùng thượng huyện Hàm Yên, cách trung tâm huyện Hàm Yên 20 km có vị trí tương đối thuận lợi, nằm bên dòng Sông Lô, có 6 km trục đường ĐT 189 đi qua; địa hình phức tạp, dân cư sinh sống phân tán, thời tiết khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn và thường ách tắc, cô lập vào mùa mưa lũ. Tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã 3.180,62 ha; Trong đó, đất lâm nghiệp 1.857,48 ha; đất có rừng là 1.356,15 ha; đất phòng hộ là 501,33 ha; Đất nông nghiệp: 1.017,24 ha; Đất lúa 140,7ha; đất trồng cây hàng năm 235,91 ha; đất màu 0ha; Đất ao hồ 15,01 ha;  đất trồng cây lâu năm là 640,6 ha. Trong đó, đất hiện đang trồng cây cam sành là 273,4 ha; Đất ở nông thôn 35,49 ha.

Là xã Vùng dân tộc có 04/12 thôn thực hiện trương trình 135 tiếp tục được đầu tư giai đoạn 2016-2020. Dân số toàn xã đến cuối năm 2019 là 1.184 hộ/ 5.142 khẩu (Trong đó dân tộc Kinh 414 hộ/ 1.506 khẩu, chiếm 29,3%; Dân tộc Tày 255 hộ/ 1.109 khẩu, chiếm 22%;  Dân tộc Dao 495 hộ/ 2.386 khẩu, chiếm  46,4%;  Dân tộc Hoa 01 hộ/ 14 khẩu, chiếm  0,027 %; Dân tộc Cao Lan 0 hộ/ 11 khẩu, chiếm  0,02%; Dân tộc Thái 01 hộ/ 05 khẩu, chiếm  0,007%; Dân tộc Mường 02 hộ/ 14 khẩu, chiếm 0,027%;  Dân tộc Nùng 01 hộ/ 05 khẩu, chiếm 0,01%).

Dân cư trên địa bàn sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm nghiệp, trồng trọt, trồng rừng, chăn nuôi theo hộ gia đình, trồng cam và một số loại cây trồng có múi khác nên đời sống, điều kiện kinh tế của người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 12,75%, hộ cận nghèo còn 20,71% (theo tiêu chuẩn nghèo tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020).

Toàn xã có 12 thôn; 03 đơn vị trường học; 01 Trạm y tế  xã; Trong đó có 08 thôn khu vực III và 04 thôn khu vực II thuộc các thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 (theo Quyết định số 414/QĐ-UBDT của Ủy ban dân tộc miền múi về việc ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020).