Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Minh Dân, huyện Hàm Yên

Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới  xã Minh Dân gồm các thành phần sau:

1. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã làm Trưởng Ban chỉ đạo;

2. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Phó trưởng Ban chỉ đạo;

3. Đồng chí Phó bí thư – Thường trực đảng ủy xã - Thành viên;

4. Đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Thành viên;

5. Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã - Thành viên;

6. Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã - Thành viên;

7. Đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã - Thành viên;

8. Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã - Thành viên;

9. Đồng chí Bí thư đoàn xã - Thành viên

10. Đồng chí Cán bộ Địa chính xây dựng xã - Thành viên;

11. Đồng chí cán bộ Văn hóa xã – Thành viên

12. Đồng chí cán bộ Kế toán ngân sách xã – Thành viên

Ban chỉ đạo xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy định tại hướng dẫn 612/HD-BCĐXDNTM ngày 09/5/2011 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang Hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện và cấp xã.